استان اصفهان

محصولدسته بندی محصولاتنام شهرمحل اجراموضوعکارفرماتاریخ قرارداد
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیاصفهاناداره کل فرودگاههای استان اصفهانتهیه ،ساخت و تحویل تعداد 500 عدد چرخ دستی باربریاداره کل فرودگاههای استان اصفهان1371
BHSتجهیزات فرودگاهیاصفهانترمینال حجاج شهید بهشتی اصفهانطراحی،ساخت وراه اندازی 50 متر تسمه دیسکی و 13 متر نواریفرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان1370