استان بوشهر

محصولدسته بندیمحل اجراموضوعاستانکارفرماتاریخ قرارداد
سولهسازه فلزیشهرستان عسلویهطراحی،ساخت واجرای یک دستگاه سوله دوقلومتحركبوشهرشرکت پایندان1390
سولهسازه فلزیشهرستان عسلویهطراحی ،ساخت و راه اندازی یکدستگاه سوله متحرکبوشهرشرکت پایندان1389
سولهسازه فلزیشهرستان عسلویهطراحی ،ساخت واجرای یکدستگاه سولهبوشهرشرکت پایندان1388

استان بوشهر