استان بوشهر

        
411388شهرستان عسلویهبوشهرطراحی ،ساخت واجرای یکدستگاه سولهشرکت پایندانسازه فلزیسوله
421389شهرستان عسلویهبوشهرطراحی ،ساخت و راه اندازی یکدستگاه سوله متحرکشرکت پایندانسازه فلزیسوله
451390شهرستان عسلویهبوشهرطراحی،ساخت واجرای یک دستگاه سوله دوقلومتحركشرکت پایندانسازه فلزیسوله

استان بوشهر