استان خراسان رضوی

محصولدسته بندیموضوعمحل اجرااستانکارفرماتاریخ قرارداد
PBBتجهیزات فرودگاهیخرید ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)فرودکاه مشهدخراسان رضویشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1395
PCAتجهیزات فرودگاهیقرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAفرودگاه مشهدخراسان رضویشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1395-1400
VDGSتجهیزات فرودگاهیقرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGSفرودگاه مشهدخراسان رضویشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1395-1400
BHSتجهیزات فرودگاهیخرید، نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقالهفرودگاه مشهدخراسان رضویشرکت فرودگاه های کشور1395
BHSتجهیزات فرودگاهیخرید، نصب و راه اندازی 500 متر تسمه نقالهفرودگاه گنابادخراسان رضویشرکت فرودگاه های کشور1395

خراسان رضوی