استان هرمزگان

پروژه صنایع بال بندرعباس
محصولدسته بندیمحل اجراموضوعاستانکارفرماتاریخ قرارداد
PCAتجهیزات فرودگاهیبندرعباسقرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAهرمزگان -شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1395-1400
VDGSتجهیزات فرودگاهی، بندرعباسقرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGS-هرمزگان -شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور1395-1400
PBBتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بندر عباستعمیر و نگهداری پل های تلسکوپی بندر عباسهرمزگانفرودگاه بندرعباس1399
PBBتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بندرعباسخرید ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)هرمزگانشرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور1395
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی کیشدو خطه کردن x-ray کیشهرمزگانفرودگاه بین المللی کیش1394
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه قشمساخت ،نصب وراه اندازی تسمه نقاله پالتیهرمزگانفرودگاه بین المللی قشم1394
سازهسازه فلزیمنطقه آزاد کیشطراحی،ساخت و تحویل 400 عدد پایه چراغ آبکاری شده 11 متریهرمزگانشرکت عمران و خدمات کیش1384
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی قشمطراحی،ساخت و راه اندازی دو دستگاه تسمه نقاله نواری 30 متریهرمزگانشرکت منطقه آزاد قشم1374
چرخ دستیتجهیزات فرودگاهیفرودگاه بین المللی کیشطراحی،ساخت وتحویل 200 دستگاه چرخ دستی با روکش آبکرومهرمزگانموسسه توسعه وسیاحتی کیش1374

استان هرمزگان