استان همدان

محصولدسته بندیمحل اجرااستانموضوعکارفرماتاریخ قرارداد
BHSتجهیزات فرودگاهیشهرستان همدانهمدانطراحی،ساخت
و راه اندازی70 متر تسمه نقاله پالتی گردان تیپ T
فرودگاه همدان1392
BHSتجهیزات فرودگاهیفرودگاه همدانهمدانیک دستگاه ترازوی نواری دیچیتالی به همراه یک دستگاه تسمه نقاله خطیاداره کل فرودگاه همدان1393

استان همدان