استان کهکیلویه بویراحمد

پروژه صنایع بال گچساران
محصولدسته بندیموضوعمحل اجرااستانکارفرماتاریخ قرارداد
BHSسیستم انتقال و سورتینگطراحی،ساخت وراه اندازی20 متر تسمه پالتی گردان بهمراه دو دستگاه تسمه نقاله خطی به طول 6 مترشهرستان گچسارانکهگیلویه و بویراحمدشرکت پتروشیمی گچساران1393

استان کهکیلویه بویراحمد