تسمه نقاله خطی

 

 

تسمه نقاله های ادغام کننده

 

ایــن مـحصول جهت  ادغام کردن بار مسافر از  مســـیر نوار نقاله خطی ای به دستگاه دیــگر بـا جهت مـتفاوت اسـتفاده می‌گردد قــابلیت هــای آن طراحی در زوایای 30، 45 و 60 درجـه ساخـته  با توجه به سـاختار مـورد  نیاز می‌باشد.

 

pdf محصول :