نصب و راه اندازی اولین پلهای تلسکوپی در فرودگاه بندرعباس توسط شرکت صنایع بال

novin