نقاله های فاصله انداز

 

 

نقاله های فاصله انداز

 

هدف از طراحی این دسته از نقاله، ایجاد فاصله و وقفه بین چمدان‌ها (بار مسافر) و جدایی آن‌ها از یک دیگر است . هــمچنین با استفاده از سیستم‌های برنامه ریزی می‌توان ســـرعت ایـن دسـتگاه را  کترل و یا جــهت جداسازی بارها، آن را خاموش و روشن نمود .

pdf محصول :