هزرگرد ( رولرها)

هزرگرد ( رولرها)

ایــن محصــول جــهت انـتقال بار با اســتفاده از نــیروی گرانش زمـــین تولید مــی‌گردد و دارای دو نــمونــه مختلف ( ثابت وتلسکوپی) می‌باشد .

pdf محصول :