پل ثابت

پل ثابت (Fixed Bridge) 

یک سازه به شکل تونل است که ساختمان ترمینال و Passenger Boarding Bridge ها را به یکدیگر متصل می‌کند. دلیل استفاده از Fixed Brige  استفاده از دانش معماری جهت بهبود جریان عبور مسافر و مدیریت اپرون (تعیین محل Service Road و محل عبور تجهیزات زمینی و …) است.

نمای این سازه‌ها می‌تواند مطابق نظر طراح و منطبق با نمای ترمینال باشد.

pdf محصول :