افتتاح ایربریج بندرعباس باحضور رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی

افتتاح ایربریج فرودگاه بندرعباس که توسط شرکت…


پروژه سلام

پروژه سلام


بازدید وزیر راه و شهرسازی از گالری ترمینال سلام

بازدید وزیر راه و شهرسازی از گالری ترمینال…


مجوز پروازهای مسافری فرودگاه پیام صادر شد

مجوز پروازهای مسافری فرودگاه پیام…