استان اصفهان

11370ترمینال حجاج شهید بهشتی اصفهاناصفهانطراحی،ساخت وراه اندازی 50 متر تسمه دیسکی و 13 متر نواریفرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهانAirport equipmentBHS
21371فرودگاه بین المللی اصفهاناصفهانتهیه ،ساخت و تحویل تعداد 500 عدد چرخ دستی باربریاداره کل فرودگاههای استان اصفهانAirport equipmentTrolley

استان اصفهان