استان بوشهر

        
451390شهرستان عسلویهبوشهرطراحی،ساخت واجرای یک دستگاه سوله دوقلومتحركشرکت پایندانmetal StructureNiches
421389شهرستان عسلویهبوشهرطراحی ،ساخت و راه اندازی یکدستگاه سوله متحرکشرکت پایندانmetal StructureNiches
411388شهرستان عسلویهبوشهرطراحی ،ساخت واجرای یکدستگاه سولهشرکت پایندانmetal StructureNiches

استان بوشهر