استان خراسان رضوی

11395مشهدخراسان رضوی-خرید ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورAirport equipmentPBB
21395-1400مشهد-خراسان رضویقرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورAirport equipmentPCA
31395-1400مشهدخراسان رضویقرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGSشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورAirport equipmentVDGS

خراسان رضوی