استان همدان

11392شهرستان همدانهمدانطراحی،ساختوراه اندازی70 متر تسمه نقاله پالتی گردان تیپ Tفرودگاه همدانAirport equipmentBHS
21393فرودگاه همدانهمدانیک دستگاه ترازوی نواری دیچیتالی به همراه یک دستگاه تسمه نقاله خطیاداره کل فرودگاه همدانAirport equipmentBHS

استان همدان