استان گیلان

11391شهرستان رشتگیلانطراحی،ساخت و راه اندازی 8 دستگاه ترازوی نواری فرودگاهیشرکت فرودگاههای کشورAirport equipmentBHS
21392شهرستان رشتگیلانطراحی،ساخت وراه اندازی6دستگاه تسمه نقاله فرودگاهی(خطی- شیبدار-پالتی)شرکت فرودگاههای کشورAirport equipmentBHS