درخواست همکاری

 

  موضوع:
  گيرنده:
     
  مشخصات داوطلب  
     
  نام و نام خانوادگی :
  شماره شناسنامه :
  تاریخ تولد : روز   ماه   سال
  نام پدر :
  محل تولد :
  محل صدور :
  کد ملی :
  تبعه :
  مذهب :
  وضعیت تأهل :
  تعداد فرزندان :
  شماره بیمه :
  وضعیت نظام وظیفه :
  شماره تلفن همراه :
  شماره تلفن ثابت :
  ایمیل :
  آدرس محل سکونت :
  آیا نقص عضو یا ناراحتی جسمانی دارید ؟ (توضیح دهید)
     
     
  مشخصات افراد تحت تکفل  
     
  نام ونام خانوادگی :
  تاریخ تولد :
  نسبت :
     
  نام ونام خانوادگی :
  تاریخ تولد :
  نسبت :
     
  نام ونام خانوادگی :
  تاریخ تولد :
  نسبت :
     
     
  مدرک تحصیلی  
     
  مدرک اخذ شده :
  شروع سال تحصیلی :
  خاتمه سال تحصیلی :
  رشته تحصیلی :
  معدل :
  نام موسسه تحصیلی :
     
  مدرک اخذ شده :
  شروع سال تحصیلی :
  خاتمه سال تحصیلی :
  رشته تحصیلی :
  معدل :
  نام موسسه تحصیلی :
     
  مدرک اخذ شده :
  شروع سال تحصیلی :
  خاتمه سال تحصیلی :
  رشته تحصیلی :
  معدل :
  نام موسسه تحصیلی :
     
     
  دوره های آموزشی  
     
  نام دوره :
  نام موسسه آموزشی :
  تعداد ساعت :
  تاریخ شروع :
  تاریخ خاتمه :
     
  نام دوره :
  نام موسسه آموزشی :
  تعداد ساعت :
  تاریخ شروع :
  تاریخ خاتمه :
     
  نام دوره :
  نام موسسه آموزشی :
  تعداد ساعت :
  تاریخ شروع :
  تاریخ خاتمه :
     
     
  رشته های تخصصی و فعالیت های انجام شده و مهارتهای خود را بنویسید
     
 

     
     
  با چه نرم افزارهایی آشنایی دارید ؟ (میزان آشنایی را نیز شرح دهید)
     
 

     
     
 

لطفا تجربیات کاری خود را از آغاز تا تاریخ تنظیم پرسشنامه شرح دهید

     
  نام موسسه / شرکت :
  تاریخ شروع :
  تاریخ خاتمه :
  سمت :
  آخرین حقوق :
  علت کناره گیری :
     
  نام موسسه / شرکت :
  تاریخ شروع :
  تاریخ خاتمه :
  سمت :
  آخرین حقوق :
  علت کناره گیری :
     
  نام موسسه / شرکت :
  تاریخ شروع :
  تاریخ خاتمه :
  سمت :
  آخرین حقوق :
  علت کناره گیری :
     
     
  سه نفر از آشنایان خود را نام ببرید
     
  نام و نام خانوادگی :
  شغل :
  نسبت :
  شماره تماس :
  آدرس :
     
  نام و نام خانوادگی :
  شغل :
  نسبت :
  شماره تماس :
  آدرس :
     
  نام و نام خانوادگی :
  شغل :
  نسبت :
  شماره تماس :
  آدرس :
     
     
  در صورتی که در این شرکت دوست یا خویشاوندی دارید نام ببرید
     
  نام و نام خانوادگی :
  شغل :
  نسبت :
  شماره تماس :
  آدرس :
     
  نام و نام خانوادگی :
  شغل :
  نسبت :
  شماره تماس :
  آدرس :
     
   
     
  میزان حقوق پیشنهادی :
     
     
  کد امنیتی:
تصویر كد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
  وارد کردن کد: