استان خراسان رضوی

11395مشهدخراسان رضوی-خرید ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورتجهیزات فرودگاهیPBB
21395-1400مشهد-خراسان رضویقرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورتجهیزات فرودگاهیPCA
31395-1400مشهدخراسان رضویقرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGSشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورتجهیزات فرودگاهیVDGS

خراسان رضوی