استان هرمزگان

71374فرودگاه بین المللی قشمهرمزگانطراحی،ساخت و راه اندازی دو دستگاه تسمه نقاله نواری 30 متریشرکت منطقه آزاد قشمتجهیزات فرودگاهیBHS
931399فرودگاه بندر عباسهرمزگانتعمیر و نگهداری پل های تلسکوپی بندر عباسفرودگاه بندرعباستجهیزات فرودگاهیPBB
771395-1400بندرعباسهرمزگان -قرارداد 12 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما PCAشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورتجهیزات فرودگاهیPCA
781395-1400، بندرعباس-هرمزگان -قرارداد 14 دستگاه سیستم تهویه هوای هواپیما VDGSشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورتجهیزات فرودگاهیVDGS
721394فرودگاه قشمهرمزگانساخت ،نصب وراه اندازی تسمه نقاله پالتیفرودگاه بین المللی قشمتجهیزات فرودگاهیBHS
331384منطقه آزاد کیشهرمزگانطراحی،ساخت و تحویل 400 عدد پایه چراغ آبکاری شده 11 متریشرکت عمران و خدمات کیشسازه فلزیسازه
81374فرودگاه بین المللی کیشهرمزگانطراحی،ساخت وتحویل 200 دستگاه چرخ دستی با روکش آبکرومموسسه توسعه وسیاحتی کیشتجهیزات فرودگاهیچرخ دستی

استان هرمزگان