استان همدان

11392شهرستان همدانهمدانطراحی،ساختوراه اندازی70 متر تسمه نقاله پالتی گردان تیپ Tفرودگاه همدانتجهیزات فرودگاهیBHS
21393فرودگاه همدانهمدانیک دستگاه ترازوی نواری دیچیتالی به همراه یک دستگاه تسمه نقاله خطیاداره کل فرودگاه همدانتجهیزات فرودگاهیBHS

استان همدان