استان کرمانشاه

11393شهرستان کرمانشاهکرمانشاهطراحی،ساخت و نصب ورراه اندازی 45متر تسمه نقاله پالتی گردان تیپLاداره کل فرودگاههای استان کرمانشاهتجهیزات فرودگاهیBHS
21393فرودگاه کرمانشاهکرمانشاه5 دستگاه تسمه نقاله خطیاداره کل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاهتجهیزات فرودگاهیBHS

استان کرمانشاه