استان کرمان

        
61374فرودگاه سیرجانکرمانطراحی ،ساخت و راه اندازی یک عدد تسمه نقاله دیسکی 60 متریشرکت مهندسی صنعتی گل گهرتجهیزات فرودگاهیBHS
51373فرودگاه رفسنجانکرمانطراحی ،ساخت و راه اندازی یک دستگاه تسمه تقاله دیسکیاداره کل فرودگاههای استان کرمانتجهیزات فرودگاهیBHS

استان کرمان