افتتاح ایربریج فرودگاه بندرعباس که توسط شرکت صنایع بال تهیه، نصب و راه اندازی شده است با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی و همچنین بازدید مه آبادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و باقریان، عضو هیات مدیره و معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از ایربیرج بندرعباس.

@ANAchanel آژانس خبری هوانوردی