ایربریج ۳ با هواپیمای ایرباس ۷۳۷ وارش بهره برداری آزمایشی شد.

اولین مسافرین پل تلسکوپی شماره ۳ هواپیمایی وارش با شماره پرواز ۵۸۱۴ تهران به بندر عباس بودند

@Mehrabad_airport
روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد‌