ایر بریج فرودگاه بندرعباس

معاون اداره کل تجهیزات و‌سامانه های فرودگاهی و رئیس اداره تسهیلات فرودگاهی بهمراه مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان از روند پیشرفت پروژه نصب ایربریج های فرودگاه بندرعباس بازدید کردند.