بازدید از روند پذیرش مسافرین وارش – قشم

اسفندیاری عضو هیات مدیره و راهبر فرودگاهی ، صفایی معاون خدمات فرودگاهی از روند پذیرش مسافرین هواپیمایی وارش به مقصد قشم بازدید نمودند .

نظارت نزدیک بر چگونگی پذیرش دومین گروه مسافرین از پلهای تلسکوپی به منظور شناسایی کمی وکاستی ها برای بهره برداری نهایی از پلهای تلسکوپی

اهدا گل درروز زن ومادر به دومین گروه مسافرین که از ایربریج ها برای سوار شدن به هواپیما استفاده کردند .

@Mehrabad_airport
روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد‌