بهره برداري ايربريج هاي ۲ و ۳ فرودگاه بین المللی مهرآباد

عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بر بهره برداري آزمايشي ايربريج هاي ۲ و ۳ فرودگاه بین المللی مهرآباد تا ۲۶ بهمن تاکيد کرد.

حسین اسفندیاری در بازدید از پروژه احداث ایربریج های فرودگاه بین المللی مهرآباد که با همراهی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی، وفائی مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی، زحمتکشان مدیرکل عمران و توسعه فرودگاه ها، صادقی مدیر پروژه های بزرگ توسعه فرودگاه ها، الهی نیا مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و مدیران و مشاوران شرکت صنایع بال انجام شد، گفت: تصمیم های بزرگ باید همراه با حس مسئولیت در قبال عملکرد مناسب باشد و این یک اصل مهم مدیریتی است.

وی ادامه داد: باید تمام مقدمات زیرساختی، تا ۲۶ بهمن ماه به مرحله بهره برداری آزمایشی برسد.

در این بازدید مرادی، راهبر فرودگاه مهرآباد نیز بیان داشت: تا پایان امسال سایر پروژه های نیمه تمام فرودگاه نیز تعیین تکلیف می شوند.