تجهیزات فرودگاهی ترمینال مسافری پیام اواسط تیرماه نصب خواهد شد.
منوچهر اتقیایی؛ معاون هوانوردی و امور فرودگاهی و علی کاملی؛ مدیرکل عملیات فرودگاهی فرودگاه بین المللی پیام از شرکت صنایع بال، تولید کننده تجهیزات سالن ترمینال مسافری فرودگاه پیام بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، شرکت صنایع بال مستقر در شیراز که از شرکت های توانمند در زمینه تجهیز فرودگاههای کشور به شمار می رود ماه گذشته در مناقصه فرودگاه پیام جهت تامین تجهیزات سالن ترمینال مسافری برنده شده است.

این مناقصه با ارزشی معادل ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال شامل خرید، ساخت و نصب تسمه نقاله، چرخ دستی فرودگاهی، کانترهای پذیرش مسافر، میزهای بازرسی و صندلی های فرودگاهی است که بر اساس توافقات انجام شده مقرر گردید تا اواسط تیر ماه سال جاری فرآیند نصب و تحویل تجهیزات فوق به اتمام برسد.

منوچهر اتقیایی؛ معاون هوانوردی و امور فرودگاهی و علی کاملی؛ مدیرکل عملیات فرودگاهی فرودگاه بین المللی پیام به منظور بررسی توانمندی ها و نظارت مستقیم بر فرآیند ساخت و تولید تجهیزات ترمینال مسافری پیام با سفر به شیراز ضمن بازدید از خطوط تولید این شرکت، توانمندی ها و استانداردهای این شرکت را مورد بررسی قرار داده و در خصوص برنامه زمان بندی تحویل تجهیزات توافق نمودند.