تسمه نقاله خطی

تسمه نقاله خطی

این نقاله ها چمدان مسافر را در یک مسیر بدون پیج و خم و به شمل یک خط مستقیم منتقل می کند. استفاده از این دستگاه باعث تسهیل انجام امور فرودگاهی در زمینه انتقال چمدان ها شده و هزینه جابجایی چمدان را کاهش می دهد.