تعمیر و نگهداری فرودگاه مهرآباد

‌سرویس کامل و تعویض قطعات معیوب دستگاه دوار پالتی بار مسافرین در ضلع شرقی بارانداز ترمینال۴ فرودگاه مهرآباد