تولید و نصب سامانه انتقال هوشمند بار برای اولین بار در ایران توسط شرکت صنایع بال

سخنرانی نماینده صنایع بال در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته