جلسه مدیران ارشد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی

جلسه مدیران ارشد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به ریاست دکتر مه آبادی با هیات فرانسوی به ریاست کریستین اسه ائی، نماینده وزیر حمل و نقل فرانسه، درباره پروژه های مشترک حمل ونقل دوکشور