حضور نمایشگاه صنایع بال در چهارمین نمایشگاه هواپیما و صنایع وابسته در نمایشگاه بین المللی تهران

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از غرفه شرکت صنایع بال در چهارمین نمایشگاه هواپیما و صنایع وابسته در نمایشگاه بین المللی تهران