دوره آموزشی صلاحیت ایمنی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواه و تأییدی بررعایت اصول ایمنی درمحیطهای پیمانکاری هست. گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی تنها جهت شرکتهای پیمانکاری مورد نیاز است اما گواهینامه HSE راهرشرکتی باهرنوع زمینه فعالیتی میتواند داشته باشد . مرجع صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، وزارت کار و امور اجتماعی میباشد. بدین ترتیب نظربه تمهیدات و قوانین جدید وضع شده ، کارفرمایان بایست در مناقصات خود پیمانکارانی رامدنظر قرار دهند یاانتخاب کنند که صلاحیت ایمنی آنان توسط وزارت کار و امور اجتماعی ازطریق گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکار محرز شده باشد. که با توجه به اهمیت این موضوع شرکت صنایع بال اقدام به برگزاری دوره کلاس های صلاحیت ایمنی برای تمامی پرسنل خود کرده است.