برگزاری دوره های آموزشی BHS در سطح کل فرودگاه های کشور

فرودگاه بین المللی ارومیه، فرودگاه بین المللی مهراباد، فرودگاه بین المللی شیراز

با تدریس کارشناسان خبره صنایع بال