ساخت اولین پل اتصال به هواپیما در ایران

کار ساخت اولین پل هوایی جهت انتقال مستقیم مسافران از هواپیما به ترمینال های فرودگاه توسط متخصصان داخلی در شیراز توسط شرکت صنایع بال به پایان رسد.

روزنامه کیهان شماره 16256 مورخ 1377/04/09