سیستم های توزین

سیستم های  توزین

 ایــن سیستم جهت توزین بار مسافر و انتقال استفاده می شود از ویژگی های آن ارتفاع کم جــهت بـارگزاری  زیبایی و  سهولت در تعمیر ونگهداری است. با توجه به سیستم اتوماتیک انتقال بار این دستگاه به صورت  یک قسمته دو قسمته و یا چند قسمته ساخته می‌شود

pdf محصول :