شیب راهه

شیب راهه (Slope Bridge) 

 شیب راهه سازه ای به شکل تونل و با شیب ملایم و استاندارد است که مسیری را جهت عبور مسافر از طبقات بالای ساختمان ترمینال به اپرون برقرار می کند. نمای این سازه ها می تواند مطابق نظر طراح و منطبق با نمای ترمینال باشد.