نصب و راه اندازی اولین پلهای تلسکوپی در فرودگاه بندرعباس توسط شرکت صنایع بال

مصاحبه مهندس امانی مدیر کل فرودگاه بندر عباس