دوره های آموزشی BHS

برگزاری دوره های آموزشی BHS در سطح کل فرودگاه…