استان کرمانشاه

محصولدسته بندیمحل اجراموضوعاستانکارفرماتاریخ قرارداد
BHSAirport equipmentشهرستان کرمانشاهطراحی،ساخت و نصب ورراه اندازی 45متر تسمه نقاله پالتی گردان تیپLکرمانشاهاداره کل فرودگاههای استان کرمانشاه1393
BHSAirport equipmentفرودگاه کرمانشاه5 دستگاه تسمه نقاله خطیکرمانشاهاداره کل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه1393

استان کرمانشاه