بازسازی، تعمیر و نگهداری و نصب خطوط تولید

مکان: گلسار فارس- شرکت پشم شیشه ایران

زمان:1382-1385