بازسازی و ساخت پل اتصال به هواپیما

فرودگاه بین المللی ارومیه

1397

پل های T-Head که در سال 1377 توسط شرکت صنایع بال ساخته و در فرودگاه مهرآباد نصب گردیده بود، پس از گذشت سال ها توسط این شرکت جمع آوری و پس از بازسازی و نوسازی قطعات اصلی مجدداً در فرودگاه ارومیه نصب و بهره برداری گردید.