تعمیر و نگهداری پل های تلسکوپیPBB

محل اجرا: فرودگاه بین المللی امام خمینی

سال اجرا: 1397-1385

شرکت صنایع بال درسال 1385 جهت سرویس دهی بهتر دستگاه های ایربریج فرودگاه امام خمینی قراردادی جهت تعمیر و نگهداری از این پلها امضا نموه است