سرویس، تعمیر و نگهداری و جمع آوری چرخ دستی فرودگاه امام خمینی(ره)

1396-1397

شرکت صنایع بال علاوه بر ساخت چرخ دستی فرودگاهی، خدماتی همچون سرویس، تعمیر و نگهداری و همچنین جمع آوری چرخ دستی فرودگاهی را در سطح فرودگاه امام خمینی بر عمهده داشته است.