طراحی ، ساخت و تحویل دو دستگاه جک تخلیه سیار

محل اجرا:جهاد کشاورزی تهران

سال اجرا:1380

به منظور سهولت تخلیه بار گندم در محوطه سیلوها، شرکت صنایع بال اقدام به طراحی و ساخت دو دستگاه جک تخلیه سیار در سال 1380 به سفارش جهادکشاورزی تهران نموده است.