طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پل های تلسکوپی

فرودگاه بین المللی مهراباد و فرودگاه بندرعباس

1397-1396

جهت تسهیل در جابه جایی مسافرین ورودی و خروجی از هواپیما به سالن فرودگاه و بالعکس این شرکت اقدام به ساخت و نصب 2 دستگاه ایربریج تلسکوپی در فرودگاه بندر عباس و 6 دستگاه در فرودگاه مهرآباد کرده است. با نصب این دستگاه ها زمان توقف هواپیما در فرودگاه جهت ورود و خروج مسافرین به هواپیما به 1/3 کاهش پیدا کرده است.