نصب و راه اندازی 7 دستگاه پل اتصال به هواپیما

 ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی

1396

جهت تسهیل در جابه جایی مسافرین ورودی و خروجی از هواپیما به سالن فرودگاه و بلعکس، شرکت صنایع بال اقدام به ساخت و نصب 7 دستگاه ایربریج تلسکوپی در ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی کرده است. با نصب این دستگاه ها زمان توقف هواپیما در فرودگاه جهت ورود و خروج مسافرین به هواپیما به 1/3 کاهش پیدا کرده است.