طراحی، ساخت و اجرای سازه فلزی Space Frame

ترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد

1382

جهت افزایش سالن های ورودی و خروجی حجاج در سال 1382 این شرکت اقدام به طراحی، ساخت و نصب سالن به مساحت تقریبا 2000 متر با سازه space frame و قوسی شکل نموده است.